Marka Tescili
4 Ocak 2017

Kalite Belgeleri

İşletmenizin iş ortaklarınıza ve potansiyel müşterilerinize karşı yönetim şeklini, işleyişini, titizliğini gösteren en önemli araçlardan biri kalite belgeleri olarak görülmelidir. Kalite belgeleri, şirketinizi bir adım daha ileriye götürebilmek için attığınız adımlardan biridir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

İşletmenizde daha iyi bir yönetim sistemi, faaliyetlerin daha iyi planlanması, problemlerin daha hızlı çözülmesi, verimliliğin, kazancın ve saygınlığın artması için ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemini uygulamalısınız.
Kurumsallaşmak günümüzde işletmelerin devamlılığını sağlamak anlamına gelmektedir. Bu çerçevede Etiket Patent olarak; işletmenizin kurumsallaşma adımlarının ilki olarak ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemini tavsiye etmekteyiz.

ISO 9001:2015 yukarıda da bahsettiğimiz gibi işletmenizin sürekli verimliliğini ve iyileşmesini sağlayacak, müşteri memnuniyetini arttıracak ve işi kişiden bağımsızlaştıracak uluslar arası bir dil ve yönetim biçimidir.
Organizasyonun düzenlenmesiyle bütün çalışanların görev yetki ve sorumlulukları belirlenerek çalışanların performansı, motivasyonu ve rahat bir çalışma ortamına sahip olmaları sağlanır.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yöntem sistemine Çevre Yönetim Sistemi adı verilir.
Ürünün, ham maddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi, gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirgenmesini sağlayan bir sistemdir.
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır.

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

İster üretim isterse hizmet sektöründe olun, işinizi çalışanlar için sağlıklı ve güvenli hale getirmeniz kanunlarca zorunludur. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi> bu zorunluluğu yerine getirmenize yardımcı olacak tetkik edilebilir ve uluslararası bir standarttır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve işletmenizin bağlı bulunduğu kanunların, isteklerini yerine getirilmesini ve aynı zamanda işletmeniz içerisindeki; çalışanlarınızın, misafirlerinizin, ürünlerin üzerinde bulunan riskleri minimize ederek oluşabilecek iş kazalarını ortadan kaldırmak için önlem alır.
Acil durum çalışmalarını hazırlar. Risk değerlendirmeleri, tatbikat ve eğitimlerle birlikte yasal yükümlülüklerinizi yerine getirmenizi sağlar. Unutmayın; Önlemek, ödemekten daha ucuzdur!
Firmamızdan OHSAS 18001 belgenizi İngiliz Akreditasyonlu (WAS) veya çözüm ortaklarımız üzerinden diğer yabancı akreditasyon kurumlarınca onaylanmış olarak temin edebilirsiniz.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi – HACCP

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek, gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının (personel hijyeni, donanım hijyeni, ham madde hijyeni, ortam hijyeni, vb.) belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenebilmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir sistemdir.

1993 yılında HACCP uygulaması Avrupa Birliği tarafından zorunlu hale getirilmiş, Türkiye’de ise, 09.06.1998 tarihli resmi gazetede yayınlanan “Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik” de HACCP sisteminin uygulama gerekliliği belirtilmiştir. 15.11.2002 tarihinden geçerli olmak üzere gıda üreten diğer işletmelerin de kademeli olarak  ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – HACCP sistemini uygulamaları zorunlu hale getirilmiştir.
HACCP; “Hazard Analysis And Critical Control Points (Tehlike Analizi Ve Kritik Kontrol Noktaları)” kavramının kısaltılmış halidir.

Helal Standardı Belgesi

Helal, dinin kurallarına aykırı olmayan, dini bakımdan yasaklanmamış olan, izin verilmiş anlamına gelen Arapça bir kelimedir.
Helal’in karşıtı, din kurallarına aykırı olan, dini bakımdan yasak olan anlamına gelen Haram’dır.
Birçok ürün için Helal yada Haram açıkça bellidir. Ancak bazı ürünlerin helal olup olmadığı konusunda belirsizlik söz konusudur. Bu tür ürünlerin helal ya da haram olarak sınıflandırılabilmesi için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır.
Helal belgesi İslami kurallara (Şafi, Mailiki, Hanbeli ve Hanefi mezhepleri uyarınca) uygun olarak hazırlanan ürünlere verilen sertifikadır.
Helal belgelendirmesi İslam dinine göre yasak olmayan ürünlere yapılan uluslararası bir belgelendirmedir.

ISO 22716 GMP -GoodManufacturingPractices (İyi Üretim Uygulamaları) Belgelendirmesi (Kalite Belgeleri)

GMP/ISO 22716 (GoodManufacturingPractices) Yani Türkçe anlamı ile İyi Üretim Uygulamaları, Ürünün iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla, kuruluşla ilgili iç ve dış şartlara ilişkin koruyucu önlemleri içerir. Bu uygulama gıda ürünlerinin üretimi ve dağıtımında temel yaklaşımlardan olup ürünlerde kalite sağlamak için hammadde, işleme, ürün geliştirme, üretim, paketleme, depolama, dağıtım aşamalarında kesintisiz uygulanması gereken bir teknikler dizisidir.

ISO 22716 GMP İyi Üretim Uygulamaları Belgesi, imalat  için  bir kalite yaklaşımıdır ve gıda sanayi çalışanlarının profesyonel çalışmasını temin ederek güvenilir ve etkili ürün üretimini sağlar.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

Kalite politikası içerisine müşteri şikayetlerinin etkin yönetimi konusunda vurgular yapılması ve politikayla paralel bir şekilde tutarlı hedefler ortaya konulması gerekmektedir. Sonraki aşamada; müşteri şikayetlerinin alınması, kaydedilmesi, değerlendirilmesi, sorumlulara aktarılması, sorumlular tarafından gerekenlerin yapılması, tüm yapılanların kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulması, şikayet konusunda yapılanlar ve şikayetin çözümlenmesi konusunda müşteriye geri bildirim yapılması ve tüm sistemin etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması gibi detaylı bir müşteri şikayetleri yönetim sürecinin oluşturulması ve uygulanmasını gerektirmektedir.

Sonuç olarak; Müşterilerimizi önemsediğimizi göstermek, müşteri şikayetleri yönetim sisteminizin rakiplerle kıyaslandığında daha üst seviyelerde uygulandığını göstermek, mükemmel bir müşteri ilişkileri yönetimi vitrini oluşturmak, müşteri şikayetleri yönetimi konusunda çalışanların bilinç ve dikkatlerini geliştirmek için ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi standardı güzel bir araç olarak kullanılabilir.

ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

Bilgi güvenliği; iş sürekliliği, kaçınılmaz felaket durumlarında kaybın en aza indirilmesi, firma kaynaklarının her koşulda gizliliğinin, ulaşılabilirliğinin ve bütünlüğünün korunması amaçlarını taşır.

ISO/IEC 27001Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurmanın Yararları:
Bilgi varlıklarının farkına varma: Kuruluş hangi bilgi varlıklarının olduğunu, değerinin farkına varır. Sahip olduğu varlıkları koruyabilme: Kuracağı kontroller ile koruma metotlarını belirler ve uygulayarak korur. İş sürekliliği: Uzun yıllar boyunca işini garanti eder. Ayrıca bir felaket halinde, işe devam etme yeterliliğine sahip olur. İlgili taraflar ile barış halinde olma: Başta tedarikçileri olmak üzere, bilgileri korunacağından ilgili tarafların güvenini kazanır. Bilgiyi bir sistem sayesinde korur, tesadüfe bırakmaz.  Müşterileri değerlendirirse, rakiplerine göre daha iyi değerlendirilir. Çalışanların motivasyonunu arttırır. Yasal takipleri önler. Yüksek prestij sağlar.

ISO/IEC 20000-1:2011 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgelendirmesi ( Kalite Belgeleri )

ISO/IEC 20000-1:2011, dünyanın hangi bölgesinden veya hangi sektörden olursa olsun BT hizmetlerine dayanan büyük küçük tüm kuruluşlar için geçerlidir. Bu standart özellikle BT bölümleri gibi iç BT hizmeti sağlayıcıları ve BT taşeron kurumları gibi dış BT hizmeti sağlayıcıları için uygundur.

ISO/IEC 20000-1:2011 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Kurmanın yararları;
IT yeteneklerinin net olarak görülebilmesi, BT yönetim ve işletim maliyetlerinin düşürülmesi, Gereksiz işlerin elimine edilmesi, BT hizmetlerinin erişilebilirliğinin artırılması,  BT’nin müşteri ve iş kolları ile arasındaki iletişimin iyileştirilmesi, beklentilerin yönetilmesi, İşlerin/problemlerin tekrar tekrar ele alınmasını engellenmesi, Artan hizmet kalitesi ve daha güvenir kurumsal destek, Müşteri, son kullanıcı ve iş ihtiyaçlarını karşılayan hizmetlerin sunulmasının garanti altına alınması, Etkin kaynak yönetimi ve kaynakların verimli kullanımı, BT ekiplerinin memnuniyetinin artması.

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir. Enerji Yönetim Sistemi, Kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.
ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi – büyüklüğü, sektörü ya da coğrafik konumu ne olursa olsun her kuruluş için uygundur. Enerji bağlantılı çalışmaları yoğun olan ya da Sera Gazı Emisyonlarına ilişkin herhangi bir yasal yükümlülük ile karşı karşıya kalabilecek kuruluşları ise doğrudan ilgilendirebilir.
ISO 16001 standardı yayından kaldırılarak ISO 50001 olarak yeniden ve güncellenerek yayınlanmıştır.

 

Etiket Patent tarafından kalite belgeleri konusunda danışmanlığı verilen akreditasyonlar KingCert, DAC, IAF, WAS şeklindedir.

Şirketinizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan kalite belgeleri için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

ISO kalite belgeleri